Statut

Statut Stowarzyszenia Stacja Pyskowice

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Stacja Pyskowice zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pyskowice.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 5

Cele stowarzyszenia:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalność charytatywna;

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

6) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza;

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

11) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

13) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

14) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

15) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

16) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

17) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

18) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;

19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

22) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

23) promocja i organizacja wolontariatu;

24) promocja miasta Pyskowice, powiatu gliwickiego oraz województwa śląskiego na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej;

25) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

26) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

27) działalność na rzecz rewitalizacji;

28) działalność na rzecz rozwoju infrastruktury miasta;

29) popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) wspieranie i organizację zawodów, turniejów i innych imprez sportowych;

2) wspieranie i organizację festiwali, pikników i innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów;

3) organizację wydarzeń integracyjnych;

3) organizację szkoleń, warsztatów i seminariów;

4) organizację samopomocowych grup wsparcia ;

5) współpracę z organizacjami, podmiotami gospodarczymi, samorządami, środowiskami naukowymi oraz z innymi fundacjami w kraju i za granicą;

6) aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym;

7) prowadzenie działalności wydawniczej w różnorodnych formach;

8) pozafinansowe wspieranie osób oraz grup związanych z kulturą, sportem i turystyką;

9) organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych;

10) wspieranie, tworzenie i prowadzenie grup muzycznych, wokalnych, plastycznych, tanecznych, teatralnych, kabaretowych itd.;

11) współpracę z władzami Rzeczypospolitej Polskiej, z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach oraz ze wszystkimi zainteresowanymi popularyzacją szeroko rozumianej kultury;

12) występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§ 8

1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków i członków Zarządu.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1 .Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych
b. wspierających
c. honorowych

 

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w trakcie najbliższego zebrania tego organu.

 

§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej w trakcie najbliższego zebrania tego organu.

 

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.

 

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą jednej składki członkowskiej lub innych zobowiązań przez okres jednego roku,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w terminie pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych – w terminie drugim, to jest po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu pierwszego, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
W przypadku równego rozłożenia głosów  decyduje głos prezesa zarządu, niniejsza okoliczność dotyczy uchwał zarządu.

 

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając drogą elektroniczną członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
i. wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach oraz sporach z członkami Zarządu.

 

Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym prezesa, zastępcy prezesa i członków zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes informując drogą elektroniczną członków Zarządu co najmniej na 7 dni przed terminem obrad.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich,
i. sporządzanie sprawozdań z działalności,
j. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
k. prowadzenie aktualnego rejestru członków Stowarzyszenia,l. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego.

 

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do trzech osób, w tym przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący informując drogą elektroniczną członków Komisji co najmniej na 7 dni przed terminem obrad.

4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

 

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie,
h. zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu,

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki finansowe składają się:

a. składki członków zwyczajnych oraz świadczenia członków wspierających,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody z majątku stowarzyszenia,
e. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

§ 31

Statut i jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

 

Chcesz dołączyć do nas zapraszamy do aplikowania. KONTAKT